MP
当前条件:MP[删除]
Universol-闪烁计数混合液
品牌: MP
货号: 0188248001
规格: 1gal
6502.88
Universol-闪烁计数混合液
品牌: MP
货号: 0188248004
规格: 4*1gal
12495.7
蛋白酶K,来源于源于白色念球菌
品牌: MP
货号: 0219398180
规格: 100mg
270.75
多聚-D-聚赖氨酸氢溴酸盐
品牌: MP
货号: 0210269410
规格: 10MG
497.02
多聚-D-赖氨酸氢溴酸盐
品牌: MP
货号: 0210269491
规格: 1GM
19355.44
二甲基亚砜(DMSO)
品牌: MP
货号: 0219605580
规格: 100mL
253.02
二甲基亚砜(DMSO)
品牌: MP
货号: 0219605591
规格: 1L
1373.73
二甲基亚砜(DMSO)
品牌: MP
货号: 0219605590
规格: 500mL
811.51
弗氏不完全佐剂
品牌: MP
货号: 08642862
规格: 10mL
139.48
弗氏完全佐剂
品牌: MP
货号: 08642852
规格: 6X10mL
1052.24
甘油,超纯
品牌: MP
货号: 04800688
规格: 1L
637.35
甘油,超纯
品牌: MP
货号: 04800687
规格: 500 mL
600.6